Strona główna » Start » Kodeks etyki PZJ

Kodeks etyki PZJ

Założenia ogólne

1. Kodeks Etyki jest zbiorem zasad służących pomocą zawodnikom, osobom oficjalnym w rozumieniu Przepisów Ogólnych Polskiego Związku Jeździeckiego oraz innym osobom związanym z jeździectwem w rozstrzyganiu problemów etycznych związanych z trenowaniem, startami w zawodach, sędziowaniem, zachowaniem na treningach i w trakcie zawodów oraz wszystkimi formach aktywności związanych z jeździectwem.

2. Kodeks jest wyrazem przekonania, że działania ww. osób służą kształtowaniu właściwego podejścia do koni oraz najwyższych standardów etycznych, a także kierunkują osoby nie związane profesjonalnie z jeździectwem na standardy uznawane za właściwe zarówno wobec ludzi, jak i koni.
3. Kodeks uwzględniając specyfikę sportu jeździeckiego ma egzekwować przestrzeganie etyki sportowej w poczuciu uczciwości, lojalności, poszanowania prawa oraz kultury jeździeckiej.

Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia.

1. Kodeks postępowania zgodnego z dobrem konia uwzględnia zapisy zawarte w wielu aktach prawnych, przepisach i kodeksach, w tym:
1) Światowej deklaracji praw zwierząt,
2) Ustawie o ochronie zwierząt,
3) Ustawie o transporcie zwierząt,
4) Rozporządzeniu o warunkach utrzymywania zwierząt,
5) Przepisach ogólnych Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej (FEI) i Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ),
6) Przepisach poszczególnych dyscyplin jeździeckich,
7) Przepisach sędziowskich FEI/PZJ,
8) Przepisach weterynaryjnych FEI/PZJ.

2. Uwzględniając wysiłek konia użytkowanego w sportach oraz rekreacji jeździeckiej, oprócz stosowania „Kodeksu postępowania zgodnego z dobrem konia”, należy szczególnie zwracać uwagę na następujące aspekty:
1) każdy użytkownik zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania koni mających brać udział w zmaganiach sportowych oraz użytkowanych rekreacyjnie,
2) zarówno dokumentacja wymagana przepisami, jak i warunki transportu muszą być zgodne z zasadami dobrostanu koni,
3) koń, który z jakichkolwiek względów nie jest w pełni zdrowy, nie może brać udziału w zawodach i być użytkowany rekreacyjnie,
4) osoba odpowiedzialna za konia musi dbać o jego zdrowie i kondycję oraz właściwe przedstawianie go do przeglądów i badań weterynaryjnych,
5) organizujący imprezy z udziałem koni oraz firmy profesjonalnie zajmujące się obsługą imprez w zakresie zakwaterowania koni powinni zapewnić pomieszczenia stajenne spełniające warunki dobrostanu koni, wydzielenia
miejsca dla konia kontuzjowanego oraz spełnić inne wymagania w celu zapewnienia odpowiednich warunków pobytu i odpoczynku konia.

3. PZJ wymaga od wszystkich osób zaangażowanych w jakikolwiek sposób w sport jeździecki, przestrzegania „Kodeksu postępowania zgodnego z dobrem konia” oraz uznania i zaakceptowania zasady, że dobro konia zawsze jest najważniejsze i nigdy nie może być podporządkowane rywalizacji sportowej ani wpływom komercyjnym.

1) Dobro konia jest wartością nadrzędną ponad wszelkimi innymi wymaganiami na wszystkich etapach treningu i przygotowań konia do startu w zawodach:
a) Prawidłowe postępowanie z koniem. Warunki stajenne, karmienie i trening muszą być zgodne z zasadami prawidłowego postępowania z koniem oraz nie mogą zaburzać jego dobrostanu. Nie będzie tolerowane jakiekolwiek postępowanie, które może spowodować cierpienie fizyczne lub psychiczne konia podczas trwania zawodów lub poza nimi;
b) Metody treningowe. Konie mogą być poddawane jedynie takiemu treningowi, który odpowiada ich możliwościom fizycznym i poziomowi dojrzałości do danej konkurencji. Nie mogą być poddawane żadnym metodom szkoleniowym, które są brutalne i powodują strach lub do których konie nie zostały odpowiednio przygotowane;
c) Kucie i sprzęt. Dbałość o kopyta i kucie musi spełniać wysokie standardy. Sprzęt musi być tak zaprojektowany i dopasowany, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia ciała;
d) Transport. Podczas transportu konie muszą być w pełni zabezpieczone przed urazami i innymi zagrożeniami zdrowia. Pojazd musi być bezpieczny, dobrze wentylowany, utrzymany w wysokim standardzie technicznym, regularnie dezynfekowany i prowadzony przez kompetentnych kierowców. Kompetentna towarzysząca obsługa musi być zawsze gotowa do zaopiekowania się koniem;
e) Przejazd. Wszystkie transporty koni muszą być starannie zaplanowane. Muszą być uwzględnione regularne przerwy na odpoczynek z dostępem do pożywienia i wody - zgodnie z aktualnymi wytycznymi FEI;

2)Konie i zawodnicy muszą być prawidłowo wytrenowani, przygotowani i zdrowi zanim zostaną dopuszczeni do zawodów:
a)Właściwe przygotowanie i kwalifikacje. Tylko właściwie przygotowane konia i zawodnicy o potwierdzonych umiejętnościach mogą brać udział w zawodach;
b) Stan zdrowia. Żaden koń wykazujący oznaki choroby, kulawizny lub innych znaczących dolegliwości czy wcześniej występujących zaburzeń nie może zostać dopuszczony do startu lub kontynuować udział w zawodach, jeżeli będzie to zagrażało dobrostanowi konia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po opinię do lekarza weterynarii;
c) Doping i leczenie. Stosowanie środków dopingujących i zabronionych leków jest poważnym nadużyciem dobrostanu konia i nie będzie tolerowane. Po jakimkolwiek leczeniu weterynaryjnym przed ponownym udziałem w zawodach należy zapewnić koniowi wystarczająco długi czas na pełny powrót do zdrowia;
d) Zabiegi chirurgiczne. Nie są dozwolone jakiekolwiek zabiegi chirurgiczne, które zagrażają dobrostanowi konia lub bezpieczeństwu innych koni lub zawodników uczestniczących w zawodach;
e) Ciąża. Klacze po niedawnym porodzie, klacze ciężarne po upływie czwartego miesiąca ciąży ani klacze ze źrebięciem nie mogą startować w zawodach;
f) Nadużycie pomocy. Nie będzie akceptowane okrucieństwo wobec konia przy użyciu naturalnych pomocy jeździeckich lub pomocy dodatkowych (np. bat, ostrogi, itp.).

3) Zawody nie mogą naruszać dobrostanu konia:
a) Tereny zawodów. Konie mogą być trenowane i startować wyłącznie na odpowiedniej i bezpiecznej nawierzchni. Wszystkie przeszkody muszą być zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie konia;
b) Podłoże. Wszystkie nawierzchnie, po których konie chodzą, trenują lub rywalizują muszą być zaprojektowane i utrzymane tak, aby ograniczyć czynniki mogące prowadzić do kontuzji. Należy zwrócić szczególną uwagę na przygotowanie, skład i utrzymanie nawierzchni;
c) Ekstremalne warunki pogodowe. Zawody nie mogą być rozgrywane w ekstremalnych warunkach pogodowych, jeśli mogą być zagrożone dobrostan lub bezpieczeństwo koni. Muszą być zabezpieczone środki niezbędne do szybkiego schłodzenia koni zaraz po zakończeniu przejazdu w konkursie;
d) Stajnie podczas zawodów. Stajnie muszą być bezpieczne, higieniczne, komfortowe, dobrze wentylowane i o wystarczających wymiarach dla typu i usposobienia konia. Zawsze musi być dostępna czysta, dobrej jakości i odpowiednia pasza oraz ściółka, świeża woda do picia i woda gospodarcza;
e) Odpowiednia kondycja do podróży. Po zawodach koń musi być w dobrej kondycji przed podróżą powrotną, zgodnie z wytycznymi FEI.

4) Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom odpowiednią opiekę po zakończeniu zawodów oraz humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej:
a) Leczenie weterynaryjne. Na terenie zawodów zawsze musi być dostępna profesjonalna opieka weterynaryjna. Jeśli koń jest kontuzjowany lub przemęczony podczas zawodów, jeździec musi zaprzestać jazdy, a lekarz weterynarii musi zbadać konia;
b) Skierowanie do kliniki dla koni. W razie konieczności koń powinien zostać przetransportowany ambulansem do najbliższej, odpowiedniej kliniki dla koni w celu dalszego diagnozowania i leczenia. Kontuzjowane konie muszą przed transportem otrzymać właściwą wspomagającą pomoc lekarsko - weterynaryjną;
c) Urazy podczas zawodów. Przypadki urazów podczas zawodów powinny być monitorowane. Jakość podłoża, częstość konkursów i jakiekolwiek inne czynniki ryzyka powinny być dokładnie analizowane, aby wskazać drogę zminimalizowania ryzyka występowania urazów;
d) Eutanazja. Jeśli urazy są bardzo poważne, z humanitarnych powodów i jedynie w celu zmniejszenia cierpienia, koń może zostać poddany eutanazji przez lekarza weterynarii, tak szybko, jak to możliwe;
e) Spokojna starość. Należy dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić koniom godne i humanitarne traktowanie po zakończeniu kariery sportowej i użytkowej.

5) PZJ wzywa wszystkie osoby zaangażowane w sport jeździecki do osiągania najwyższego możliwego poziomu wiedzy w ich specjalności w zakresie opieki i postępowania z koniem biorącym udział w zawodach. Dobre praktyki postępowania zawodników, szkoleniowców, osób oficjalnych, sponsorów, widzów, mediów.

1.Osoby uczestniczące w jeździeckich imprezach sportowych powinny przestrzegać zasad „fair play”.
2. Zawodnicy, szkoleniowcy oraz osoby oficjalne muszą pamiętać, że żaden wynik nie ma wartości, jeżeli nie został osiągnięty na polu rzetelnej rywalizacji.
3. Widzowie powinni wspomagać uczestników zawodów jeździeckich w sposób zwyczajowy, wystrzegając się deprecjonowania wyników zawodników, którzy nie są ich faworytami.
4. Współpraca organizatorów, sponsorów, osób oficjalnych i uczestników imprez jeździeckich z mediami powinna polegać na promowaniu jeździectwa i jego pozytywnego wizerunku, wskazywaniu wzorców zachowań oraz przestrzegania dobrostanu koni.
5. Media zobowiązane są do rzetelnego i obiektywnego przekazywania informacji i działania na rzecz pozytywnego wizerunku środowiska jeździeckiego.

Konflikt interesów
1. Osoby oficjalne czyli osoby pełniące funkcje na zawodach w imieniu PZJ mają obowiązek unikać wszelkich faktycznych lub potencjalnych konfliktów interesów.
2. Osoby oficjalne muszą charakteryzować się neutralną, niezależną i sprawiedliwą postawą względem zawodników, właścicieli, trenerów, organizatorów i innych władz, jak również umiejętnością pracy w zespole. Na podejmowane decyzje przez osoby oficjalne nie mogą mieć wpływu żadne kwestie finansowe ani osobiste, tak w sposób faktyczny, jak i domniemany.
3. Osoba oficjalna ma obowiązek powiadomić PZJ/WZJ o wszelkich przypadkach konfliktu interesów lub sytuacjach, które można za takie uznać.

Zadania
Wszystkie osoby związane z jeździectwem: zawodnicy, szkoleniowcy, luzacy, sędziowie, komisarze, lekarze weterynarii i inne są zobowiązane:
a) egzekwować przestrzeganie przepisów, bez względu na rangę zawodów, czy status zawodnika, działając przy tym z obiektywizmem i znajomością danej dziedziny,
b) wymagać stosowania zasad etycznych wobec siebie i innych oraz reagować na wszelkie odstępstwa,
c) kształtować właściwe postawy etyczne - zwłaszcza wśród młodych zawodników, a także osób potencjalnie zainteresowanych różnymi formami jeździectwa nie będących członkami PZJ oraz wśród publiczności,
d) nieustannie pracować nad sobą, zwłaszcza poszerzając wiedzę związaną z jeździectwem,
e) w razie nieetycznego zachowania podjąć działania mające na celu usunięcie jego skutków i naprawienie powstałych szkód,
f) nie akceptować warunków, które ograniczają lub uniemożliwiają stosowanie zasad etyki,
g) zaprzestać działalności jeśli ich sytuacja psychiczna lub fizyczna lub inne okoliczności mogą mieć wpływ na jakość ich pracy,
h) kształtować zasady i egzekwować przestrzeganie przepisów dotyczących prawidłowego stroju i rzędu zawartych w regulacjach PZJ,
i) dbać o estetykę i bezpieczeństwo terenu, na którym w związku z prowadzonymi działaniami jeździeckimi się znajdują.

Odpowiedzialność Polskiego Związku Jeździeckiego
1. Polski Związek Jeździecki i jego członkowie odpowiadają za stworzenie i wdrożenie przepisów związanych z jeździectwem, tworzenie kalendarzy i programów zawodów, a także kształcenie i ocenę osób oficjalnych oraz rozstrzygają spory.
2. PZJ ma obowiązek promować poszczególne dyscypliny jeździeckie i dbać o ich atrakcyjność zarówno dla widzów, jak i zawodników.
3. PZJ ma obowiązek w sposób wyważony, bezstronny i rzetelny przedstawiać incydenty i zaszłości mogące wpływać negatywnie na wizerunek polskiego jeździectwa, a także kształtować zachowania i schematy umożliwiające zapobieganie kolejnym.

Zachowania nieetyczne
1. Za zachowania nieetyczne uważane będą zwłaszcza:
a) wykroczenia i przestępstwa popełnione umyślnie,
b) wykroczenia przeciwko Kodeksowi Dobrego Postępowania z Koniem,
c) wszelkie formy korupcji,
d) nadużywanie alkoholu oraz używanie środków dopingujących,
e) niewłaściwe zachowanie wobec innych osób,
f) oszustwa

Powyższy katalog nie wyczerpuje wszystkich przypadków nieetycznego zachowania – jest jedynie zwróceniem uwagi na najcięższe i najczęściej spotykane przypadki.

Stosowanie Kodeksu
1. Kodeks obowiązuje wszystkie osoby funkcjonujące w sporcie i życiu jeździeckim organizowanym przez PZJ.
2. Warunkiem pełnienia funkcji osoby oficjalnej, menedżera konkurencji i trenera kadry jest bezwzględne przestrzeganie Kodeksu Etyki PZJ.
3. Warunkiem otrzymania licencji instruktora, trenera i zawodnika PZJ jest bezwzględne stosowanie się do niniejszego kodeksu.
4. Warunkiem uczestniczenia w kadrze i reprezentacji Polski jest:
a) bez względne przestrzeganie Kodeksu Etyki PZJ,
b) wola współpracy z PZJ w zakresie szkolenia, startów w Reprezentacji i podporządkowanie swych planów interesowi Reprezentacji Narodowej i PZJ,
c) godne i koleżeńskie zachowanie w stosunku do innych zawodników.
5. Osoby nie stosujące się do niniejszego Kodeksu mogą być ukarane przez Zarząd PZJ zawieszeniem uprawnień, ich odebraniem, wykluczeniem bądź niepowołaniem do kadry PZJ.
6. Od decyzji Zarządu PZJ przysługuje odwołanie do Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ.
7. Od decyzji Rzecznika Dyscyplinarnego PZJ przysługuje odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego PZJ.
Decyzja Sądu Dyscyplinarnego PZJ jest ostateczna.

Źródło: Polski Związek ?Jeździecki www.pzj.pl